Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4

1 ดร.กก ดอนสำราญ นายกสมาคม 1

 

2 พล.ท.ดร.วระ วงศสรรค อปนายกสมาคม 1 3 ดร.สมนก บญใหญ อปนายกสมาคม 1 4 นายศรวฒน อนทรมงคล อปนายกสมาคม 1 5 พล.ต.ต.ชฎล พรหมไพบลย อปนายกสมาคม 1 6 นายอนวต ตนตวงศ อปนายกสมาคม 1 7 นายโกศล จยม อปนายกสมาคม 1 8 นายเอกชย เอกหาญกมล อปนายกสมาคม 1

 

25 นายณรงค ธระกล เหรญญก 1   28 นายดเรก เนคมานรกษ ผชวยเหรญญก 1  26 นายนพดล วรมานะกล นายทะเบยน 1  29 นายสชาต เตงสวรรณ ผชวยนายทะเบยน1  27 นายปณฐวชญ มงสมครศรกล เลขานการ 1  30 นายนพทธ เหลองดำรงค ผชวยเลขานการ 1
 9 น.อ.เอนก ภาครกษ กรรมการ 1  10 นายอทย กาญจนภกด กรรมการ 1  11 นายวรรณชย เหลาทรพย กรรมการ 1  12 วาท ร.ต.สรชย ภทราภรณไพบลย กรรมการ 1  13 นายภรมย บญเจอ กรรมการ 1  14 นายวชาญ ไชยแขวง กรรมการ 1
 15 พ.ต.ท.ณรงคกร ยอดวระพงศ กรรมการ 1  16 นายสพล มหาวรรณ กรรมการ 1  17 นายชยนาม นนทภาณวฒน กรรมการ 1  18 นายวชา จนทรดาประดษฐ กรรมการ 1  19 นายพทยา เรองจนทร กรรมการ 1  21 วาท ร.อ.สกล พละเสน กรรมการ 1
   22 นายวรวทย สฉนทบตร กรรมการ 1  23 พล.อ.ต.ประเสรฐ ชางประเสรฐ กรรมการ 1  24 พ.ต.ท.ประสาท สนถวะสกล กรรมการ 1