Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการสัมมนาทำความเข้าใจนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันพฤหัสบดี-เสาร์ที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยครั้งนี้ ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคม ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาและแจ้งแนวทางแผนปฏิบัติการายปี พร้อมด้วยคณะวิชาการและกฏหมาย
จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อบูรณาการแผนโดย
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แยกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามโครงสร้างของคณะดำเนินงานของสมาคม ได้แก่
คณะอำนวยการ คณะวิชาการและกฎหมาย คณะพัฒนาระบบและทะเบียนข้อมูลสมาชิก และคณะประชาสัมพันธ์
แล้วรายงานผลและสรุปแผนงานประจำปี 2562 ของทุกคณะฯ

 

DSC 0010 DSC 0014 DSC 0015
 DSC 0016  DSC 0017  DSC 0019
 DSC 0024  DSC 0044  DSC 0052
 DSC 0062  DSC 0067  DSC 0071
 DSC 0076  DSC 0032  DSC 0089
 DSC 0098  DSC 0097  DSC 0096

< /p>